Homestart

Wat houdt vrijwilligerswerk voor Homestart in?

Via HOME-START bied ik op vrijwillige basis ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen. Door middel van tijd en inzet, ervaring met de opvoeding van kinderen, alsmede bereidheid om aandacht te geven en te luisteren.

Waarom ben je vrijwilligerswerk gaan doen?

Vanuit de behoefte aan zelfontplooiing ben ik een zestal jaren geleden begonnen met twee vaste dagdelen per week als oppasmoeder. Dit doe ik nog steeds, op dezelfde basis èn met veel plezier.

Lijkt het op werk dat je voorheen als betaalde baan deed?

Nog tot voor kort was ik in dienstverband werkzaam binnen de administratieve sector - dus heel andersoortig bezig.
Hoe ben je op het idee gekomen om dít werk te doen? Gevraagd, advertentie, via vriendin, vond je het altijd al leuk?
Delen is vermenigvuldigen. Meer dan oppas kunnen en willen zijn. Gastgezin. Zo groeit, na een viertal jaren fungeren als gastouder èn medewerker voor Pax Kinderhulp, het gevoel ook naast de vakantieperiodes iets te willen betekenen voor kinderen.

Als antwoord op de vraag, hoe daar invulling aan gegeven kon worden, ben ik in aanraking met Home-Start gekomen. Via een artikel in een lokaal weekblad werd een voorbereidende cursus, ondersteuning en begeleiding bij interessant vrijwilligerswerk aangeboden, dat voldoening en contacten met andere vrijwilligers geeft. En tegenover noodzakelijk met de auto gereden kilometers staat een onkostenvergoeding.

Hoeveel uur per week besteed je er aan?

Omdat ik na het opzeggen van mijn betaalde baan wat meer vrije tijd beschikbaar heb, ben ik momenteel actief binnen twee gezinnen. Opgeteld vraagt dit in mijn geval gemiddeld wekelijks twee vaste dagdelen.

Daarnaast wordt er door onze coördinator maandelijks (met uitzondering van juli en augustus) een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze "terugkom-avonden" is er de ene keer ruimte voor een bepaald thema, en wordt de andere keer meer aadacht besteed aan intervisie.

Wat voor vaardigheden vraagt het van je?

Geloof in de kracht en het vermogen van mensen dingen zèlf opte lossen. Dit geloof consequent toepassen is de de kracht van de Home-Start filosofie. Niet het accent liggen op wat niet loopt en waar mensen zich onzeker of machteloos over voelen, maar op wat wel loopt. De krachtige en plezierige kanten staan centraal.

Optimisme is daarom essentieel, evenals de vaardigheid om het leuke en positieve te herkennen en er uit te lichten. Deproblematiseren evenals het vergroten van het zelfvertrouwen zijn fundamenteel. Home-Start kiest voor het versterken van de draagkracht van gezinnen.

Krijg je er een opleiding voor?

Home-Start geeft vrijwilligers een voorbereidende cursus. Naast deze toetsing/training is een Verklaring Omtrent Gedrag een voorwaarde om te beginnen.

Zijn aan een eventuele opleiding kosten verbonden?

Neen. Je krijgt wel een onkostenvergoeding.

Wat is de studiebelasting?

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten met een gemiddelde duur van vijf uur. Pauzes inbegrepen. Na afloop wordt steeds een huiswerkopdracht als voorbereiding op de volgende bijeenkomst meegegeven.
Je opvoedkundige ervaring en levenswijsheid  worden in de opleiding samengevoegd. Dit wordt als behoorlijk intensief ervaren. Persoonlijk heb ik ook het denkwerk thuis niet als een belasting gevoeld. Eerder als een welkom bewustwordingsproces.

Hoe combineer je het met je kinderen?

De behoeften, vragen en grenzen van het gezin waaraan je ondersteuning biedt, vormen binnen Home-Start-kaders het uitgangspunt van dit werk. De moeder heeft de regie in handen. In grote lijnen bepaalt zij samen met de coördinator aan welke vorm van ondersteuning of hulp behoefte is. Het initiatief ligt bij haar: hoe vaak de vrijwilliger komt en hoe lang de periode is dat zij van de diensten van Home-Start gebruik wil maken.

Als vrijwilliger heb je binnen de uitgangspunten en grondprincipes van Home-Start alle tijd om te luisteren, om voor een gezin te zorgen en er regelmatig aanwezig te zijn.

Met andere woorden: als Home-Start-Vrijwilliger ben je er op afgesproken tijden voor je Home-Start-Gezin. Dat kan dus ook tijdens de schooluren van je eigen kind(eren) zijn. En mocht je onverhoopt op dat moment ineens zelf zorgtaken hebben (bijvoorbeeld ziekte eigen kind(eren), dan maak je een nieuwe afspraak.

Wat vind je er leuk aan?

Tijd en een luisterend oor zijn essentieel, omdat zo een vertrouwensrelatie tussen moeder en vrijwilliger kan ontstaan. Als vrijwilliger ben je in principe bereid op vriendschappelijke basis een band te ontwikkelen met de moeder. De contacten tussen moeder en vrijwilliger worden gekenmerkt door gelijkwaardigheid en vertrouwen. Het contact wordt ook als wederkerig gezien.

Aangezien ik van nature graag wil weten wat mensen beweegt en het prettig vind in allerlei opzichten "klankbord" te zijn, is het erg plezierig te mogen ervaren hoe je daarmee ook een helpende hand kan bieden. En mijn insteek bevestigd te zien: hoe dat steuntje in de rug ook indirect ten goede komt aan de kinderen.

Natuurlijk is het vooral heel fijn om te ondervinden, dat zowel groot als klein in dat gezin jou graag regelmatig zien komen.

Wat vind je er het minst leuk aan?

Home-Start is voor de "leuke" dingen en de problemen zijn voor de hulpverlening. Dat is ook de boodschap van Home-Start aan het gezin. En als vrijwilliger moet je jezelf regelmatig af te vragen of dat wat men van jou verlangt, past binnen jouw rol. Je bent geen hulpverlener, maar evenmin een hulp in de huishouding, een goedkope oppas, of taxichauffeur. Soms zijn de grenzen tussen genoemde zaken en het bieden van vriendschap, praktische hulp en ondersteuning moeilijk af te bakenen.

Wat haal je er uit in termen van persoonlijke groei en voldoening?

Daar kan ik heel kort over zijn - wat voldoening betreft: de door mij gewenste horizonverbreding.
Wat persoonlijke groei betreft heeft het ertoe bijgedragen dat ik me (weliswaar samen met mijn partner) aangemeld heb voor de "zevenstapscursus" als toetsing/voorbereiding ten behoeve van pleegzorg.

Wat levert het de maatschappij op?

Door de laagdrempeligheid biedt Home-Start ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen, die om welke reden dan ook een moeilijke periode doormaken, waarbij ze geen beroep willen of hoeven doen op professionele hulpverlening.
Dienstverlening door Home-Start vindt plaats door vrijwilligers met begrip voor en inzicht in gevoelens en emoties van gezinnen in stresssituaties. Een groep mensen die met professionele ondersteuning geleerd heeft een juiste inschatting te maken van de eigen rol als vrijwilliger en de beperkingen daarvan. Die, puttend uit eigen menselijke kwaliteiten en ervaringen, de positieve elementen in het gezin benadrukt. Daarmee bewerkstelligend, dat "eenvoudige" problematiek op eigen kracht van het gezin het hoofd geboden kan worden. Zonder hulp van instanties als Maatschappelijk Werk, Gespecialiseerde Gezinsverzorging en Jeugdgezondheidszorg.

Waarom vind je dit werk belangrijk?

Zoals LOESJE zegt: zorgen moet je niet maken, zorgen moet je doen.

Wat zou je mensen aanraden die dit werk ook willen doen?

Vooral mee van start gaan! Je zult zien hoeveel inspiratie en motivatie zowel de voorbereidende cursus, het contact met ervaren vrijwilligers als het werk zelf, jou opleveren. En bovendien: wat je zelf daarmee weer doorgeeft.

Wat zijn goede eigenschappen om te hebben voor dit soort vrijwilligerswerk?

De drie belangrijkste kenmerken van de verhouding van een Home-Start vrijwilliger tot een gezin zijn: respect, oprechtheid en inleving.

Tips voor mensen die dit werk willen gaan doen?

Iedereen met een praktische instelling, een groot hart, een goed humeur en ervaring met kinderen kan vrijwilliger worden bij Home-Start. Na een voorbereidingscursus krijg je individuele begeleiding en regelmatig worden onderling veel ervaringen uitgewisseld. Home-Start kan altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Dus meld je aan!

Als je dit werk op je Curriculum Vitae zou zetten hoe zou dat er dan uitzien?

Mijn persoonlijke bijdrage aan de maatschappij door middel van het versterken van de sociale relaties.

Hanke

http://www.home-start.nl

Lid van de Mamablogs

Archief